รายชื่อหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

 

วันที่: 2014-12-30

รายชื่อหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557
ชื่อหนังสือ / ผู้แต่ง

1. ไอน์สไตน์ ชีวประวัติ และจักรวาล / ไอแซคสัน, วอลเตอร์
2. Polar Harmony / วรณพ วิยกาญจน์ ,สุชนา ชวนิชย์
3. Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จำง่าย ใช้ไม่ผิด / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
4. Mobility models for next generation wireless networks: ad hoc, vehicular and mesh networks / Santi, Paolo
5. Principles of network and system administration / Burgess, Mark
6. Business process integration with SAP ERP / Megal R., Simha., Ward Jeffrey
7. Business analyst's mentor book / Yayici, Emrah
8. The lean start up / Ries, Eric
9. Business model you / Clark, Tim., Osterwalder, Alexander and Pignueur, Yver
10. Starting a tech business / Cowan, Alex
11. Business model generation / Osterwalder, Alexander., Pignueur, Yver
12. The handbook of set design / Winslow, Colin
13. The digital matte painting handbook / Mattingly, David B.
14. The art of Guardian of the galaxy / Javins, Marie
15. The art of Captain America, The Winter Soldier / Javins, Marie
16. The art of Iron Man 3 / Javins, Marie
17. The art of Pixar / Amidi, Amid
18. Anatomy for fantasy artists : an essential guide to creating action figures and fantastical forms / Fabry, Glenn
19. ล้านนาคดี / โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
21. Operating systems : principles and practice / Anderson, Thomas. & Dahlin, Michael
22. PHP and MySQL for beginners / Lassoff, Mark
23. Visual quick pro guide PHP advanced and object-oriented programming / Ullman, Larry
24. A software engineer learnsHTML5 javascript and Query / Cameron, Dane
25. Don't make me think, revisited: a common sense approach to web usability / Krug, Steve
26. WebGL programming guide / Matsuda, Kouichi
27. Augmented reality: an emerging technologies guide to AR / Kipper, Gregory
28. Mathemathics for computer graphics : undergraduate topic in computer science / Vince, John
29. Modern mathematics and applications in computer graphics and vision / Guo, Hongyu
30. Introduction to game design, prototyping, and development: from concept to playable game with unity and C# / Gibson, Jeremy
31. OpenGL superbible: comprehensive tutorial and reference / Wright, Richord S., JR., 1965-author
32. 3D math primer for graphics and game development / Dunn, Flecher
33. Computer graphics thogh OpenGL / Guha, Sumanta
34. Game AI Pro : collected wisdom of game AI professional / Rabin, Steve
35. ในหลุมรัก / วินทร์ เลียววาริณ
36. HTML & CSS : design and build websites / Duckett, Jon
37. JavaScript & jQuery : interactive front-end web devepolment / Duckett, Jon
38. Digital business and E-commerce management : strategy, implementation and practice / Chaffey, Dave
39. Management information systems : managing the digital firm / Laudon, Kenneth C.
40. E-Commerce และ online marketing / ภิเษก ชัยนิรันดร์
41. Professional andriod programming / ศุภชัย สมพานิช
42. Basic iOS app development / ศุภชัย สมพานิช
43. คู่มือเขียน iPhone apps ฉบับ workshop / บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
44. คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ 2nd edition / สุดา เธียรมนตรี
45. เขียนโปรแกรมภาษา Java สำหรับผู้เริ่มต้น / ธีรวัฒน์ ประกอบผล
46. เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น 2nd edition / วรเศรษฐ สุวรรณิก
47. สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After effect CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์
48. Concept art for game / สุชีพ วงษ์ตาแสง
49. คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 ฉบับ basic & workshops / วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
50. Photoshop CC professional guide / เกียรติพงษ์ บุญวิจิตร
51. Flash CS6 essential / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
52. Operating Systems: internals and design principles / Stallings, William
53. การวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ
54. สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2013 / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย
55. จับตาย! วายร้าย GAT & Admission : error identification / สุรชัย รอดงาม
56. ประวัติแอนิเมชัน = Story of animation / นิจจัง พันธะพจน์
57. คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Java / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
58. Essential words for the TOIEC / Lougheed, Lin
59. IELTS Sorrenson, Monica
60. Direct to IELTS student's book with key / McCarter, Sam
61. IELTS listening / สุทิน พูลสวัสดิ์
62. IELTS reading / สุทิน พูลสวัสดิ์
63. คู่มืออีเมล = The email book / ทวีศักดิ์ โอภาสวรรัตน์
64. Verb synonyms = คำกริยาพ้องความหมาย ขยายคำเหมือน / MIOM
65. English idiom and slang = สำนวนจัดเต็ม สแลงจัดเต็ม / อัลเบอท
66. Mind map grammar + ข้อสอบ / เอกชัย เกรียงโกมล
67. 100 กฎ Grammar ต้องรู้ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ / ประไพ ภูงามเชิง