E-Commerce และ online marketing

ผู้แต่ง: ภิเษก ชัยนิรันดร์

พิมพ์ที่:โปรวิชั่น

โรงพิมพ์:กรุงเทพฯ

ปีทีพิมพ์:2556

จำนวนหน้า:232

คำสำคัญ:E-Commerce, online marketing, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดหนังสือ:

ทิศทางการแข่งขันธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้การทำการตลาดออนไลน์เข้มข้นมากขึ้น ด้วยองค์ประกอบด้านการพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมืออย่างโซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นปัจจัยที่ทำให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบรายใหญ่รายย่อย รวมถึงนักศึกษาที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องศึกษาทฤษฎีและหลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ หนังสือชื่อ E-Commerce และ online marketing เล่มนี้ นอกจากจะอธิบายความรู้ ทฤษฎีสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์แล้ว ยังนำเสนอการทำการตลาดด้วยเครื่องมือออนไลน์หลากหลายแนวทาง เช่น โฆษณาแบนเนอร์ เครื่องมือ SEO (Search engine optimization) การทำโฆษณาใน Google (Google Adwards) การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing) เป็นต้น รวมไปถึงให้ความรู้ด้านหลักการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ (E-CRM) ระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ และกรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ ให้ศึกษาไว้ในท้ายเล่ม